Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden abonnementen e-magazine EQ-experience

1. Algemeen
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen op EQ-experience, gevestigd te Keijenborg aan de Weeninkweg 4, Kamer van Koophandel nummer: 01085935. BTW nummer: NL1764.13.509.B01.
1.2 Bij het aangaan van je abonnement wordt geacht dat je deze voorwaarden accepteert.
1.3 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om een abonnement aan te gaan.
1.4 EQ-experience behoudt zich het recht om de uitgave van het e-magazine op ieder moment te staken. EQ-experience is niet verplicht om de betaalde nummers te leveren, maar biedt wel een gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.5 EQ-experience behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Bekijk deze voorwaarden dus regelmatig via onze website.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Een abonnement kan op ieder moment ingaan. Wanneer een nummer bijvoorbeeld op de 10e van de maand uit komt en een abonnement op de 12e van de maand wordt afgesloten, dan loopt je abonnement vanaf dat moment. Vorige artikelen kun je via de website bekijken.
2.2 Proefabonnementen en welkomstcadeau's zijn alleen mogelijk mits er daar een aanbieding voor bestaat en indien je in het afgelopen jaar geen abonnement op het e-magazine hebt gehad. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op de eventuele korting of het cadeau.
2.3 Een eventueel welkomstcadeau zal per link maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee toegezonden worden. Mocht dit vertraging oplopen, wordt je daarvan tijdig op de hoogte gebracht.
2.4 De uitgave van het e-magazine wordt uiterst zorgvuldig gedaan. Indien de melding van het e-magazine niet aangekomen is, kun je contact opnemen met onze abonnementenservice.
2.5 EQ-experience is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur van het abonnement
3.1 Een jaarabonnement kan automatisch met een jaar verlengd worden. Hiervan ontvang je tijdig bericht. Je geeft dan zelf aan of je abonnement wilt verlengen. Ook een jaarabonnement als cadeau voor een vriendin stopt automatisch, met de mogelijkheid om te verlengen.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
4.1 Het abonnementsgeld dient vooraf aan elke abonnementsperiode te worden voldaan op de manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De termijnen die daarop volgen worden mogelijk via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is EQ-experience gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 
4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in een nieuwsitem en op de website gepubliceerd.

5. Nieuwe uitgave
5.1 De aankondiging van een nieuw artikel van EQ-experience e-Magazine wordt via de mail of via het paltform op facebook gedaan. Indien de aankondiging van het tijdschrift niet aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementenservice.
5.2 Adres- en mailwijzigingen dienen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum per e-mail aan onze abonnementenservice te zijn doorgegeven. Iedere abonnee + advertentie kan dit zelf ook wijzigen in zijn/haar profiel.

6. Opzegging van het abonnement
Je kunt je abonnement opzeggen door dit minimaal 4 weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is per e-mail kenbaar te maken aan onze abonnementenservice. Iedere abonnee krijgt tijdig een herinneringsmail om naar eigen keus het abonnement voor een jaar te verlengen. Je krijgt altijd een bevestiging van je afmelding per e-mail. Ontvang je binnen drie dagen geen reactie; verstuur de e-mail dan a.u.b. opnieuw. Informatie over de looptijd van je abonnement kan bij onze abonnementenservice worden opgevraagd.
7. Privacy 
7.1 EQ-experience is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen EQ-experience en abonnee, ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van EQ-experience. 
7.2 EQ-experience respecteert de privacy en zorgt ervoor dat abonnement gegevens niet aan derden worden verstrekt.

8. Aansprakelijkheid
8.1 EQ-experience is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan EQ-experience is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van EQ-experience komt. EQ-experience is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door EQ-experience geleverd artikel, tenzij EQ-experience aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
8.2 EQ-experience is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van EQ-experience gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van EQ-experience, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van EQ-experience, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van EQ-experience. Abonnee dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van EQ-experience. EQ-experience is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan EQ-experience is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal EQ-experience de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. 
8.3 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat EQ-experience aan de abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen EQ-experience en de abonnee.
8.4  De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

9. Overige bepalingen 
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
9.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juni 2013. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden abonnementen.

Laatste blog updates

Wat zou jij ervoor over hebben om kennis te maken met Paardencoaching?
Door Sven den Boer op 27-07-2018 Lees meer
Fren van Dijk, winnares van fotowedstrijd.
Door Sven den Boer op 14-06-2018 Lees meer
Met de handen gebonden
Door Marc Jammaers op 12-01-2018 Lees meer
Leveringsvoorwaarden  |  Contact  |  © 2019 EQ Experience